Radio mZdrowie.pl

Regulamin

Regulamin serwisu
www.mZdrowie.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu informacyjnego dostępnego pod adresem www.mZdrowie.pl (dalej „Serwis”).
 2. Wydawcą Serwisu jest Modern Healthcare Institute sp. z o.o., ul. Zabłocińska 6 lok. 46, 01-697 Warszawa, REGON: 368041956, KRS: 0000690383
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.mZdrowie.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) jest Modern Healthcare Institute sp. z o.o., ul. Zabłocińska 6 lok. 46, 01-697 Warszawa, REGON: 368041956, KRS: 0000690383
 4. Kontakt z Administratorem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail: info@mzdrowie.pl
 5. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu, treści użytkowników Serwisu, a także umożliwieniu im zamieszczania opinii i komentarzy w Serwisie, przeglądania zawartości Serwisu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Serwisie. W ramach świadczenia powyższej usługi Administrator udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. Regulamin dopuszcza szczególne rodzaje warunków dla treści publikowanych w serwisie i subdomenach.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania w całości niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności

 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu www.mZdrowie.pl
 2. Administrator – Modern Healthcare Institute sp. z o.o., ul. Zabłocińska 6 lok. 46, 01-697 Warszawa, REGON: 368041956, KRS: 0000690383
 3. Serwis – internetowy portal informacyjny znajdujący się pod adresem www.mzdrowie.pl
 4. Użytkownik – Użytkownik odwiedzający serwis
 5. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik nieanonimowy, zarejstrowany i zalogowany do Serwisu
 6. Konto – panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu (i wcześniejszej rejestracji), umożliwiający publikowanie opinii i/lub komentowanie opublikowanych artykułów
 7. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dostęp do Serwisu

 1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 2. Serwis posiada pięć ról użytkowników: Użytkownik, Użytkownik zarejestrowany, Bloger (Ekspert) – zarejestrowany użytkownik, który założył bloga w celu publikacji artykułów, Moderator – osoba administrująca serwisem pod względem pozycjonowania i zawartości, Administrator – osoba mająca pełny dostęp do serwisu i administrująca wszystkimi jego zakresami.
 3. Wszyscy Użytkownicy posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja w Serwisie

 1. Użytkownicy rejestrując się w Serwisie mają prawo do założenia konta blogowego na którym będą redagować, publikować, zmieniać swoje teksty oraz inne materiały pod swoim imieniem i nazwiskiem. Posiadają również prawo do komentowania publikacji innych użytkowników Serwisu.
 2. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie danych koniecznych do prawidłowego założenia konta w Serwisie, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie konta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub odmowy rejestracji konta, bez podania przyczyn.
 4. Użytkownik dokonując rejestracji może udzielić zgody marketingowej oraz zgody do wysyłania newslettera dla administratora na adres e-mail podany przy rejestracji. Zgodę tę można zgodnie z polityką prywatności wycofać poprzez edycję profilu na portalu.

Zasady publikowania treści

 1. Zamieszczenie materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 2. Zabronione jest publikowanie treści i materiałów w Serwisie, których jakimkolwiek elementem byłyby, w szczególności: 
  a. treści naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste oraz prawo do prywatności osób trzecich, zasady Netykiety.
  b. treści o tematyce rasistowskiej, pornograficznej, zawierające elementy przemocy oraz posługujące się wulgaryzmami, treści chronione prawem autorskim bez zgody autora lub uprawnionego do nich, lub bez wymaganych licencji.
  c. treści lub materiałów mogących wpłynąć na sprawność działania Serwisu, np. spamu, wirusów czy też treści lub materiałów mogących modyfikować, kasować lub umieszczać niepożądane informacje w Serwisie
  d. treści będące pośrednią lub bezpośrednią reklamą/działaniem marketingowym dla jakichkolwiek produktów, usług lub innych, w tym konkurencyjnych serwisów internetowych, a także będące spamem lub niezamówioną informacją handlową, chyba, że opublikowane za zgodą administracji serwisu;
  e. treści godzące w interesy lub dobre imię Serwisu lub Administratora i podmiotów z nim powiązanych.
  f. treści o niskiej jakości mające charakter spamu, publikowane częściej niż 2  razy dziennie, treści stanowiące powielenie treści już istniejących.
  g. treści już raz usunięte z serwisu przez Administratora.
 1. W przypadku gdy treść publikacji narusza lub istnieje podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator może natychmiast usunąć taką publikację bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.
 2. W przypadku uporczywego lub rażącego naruszenia regulaminu przez użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika za uprzednim powiadomieniem go o tym fakcie, o ile będzie to możliwe.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość dodawania lub usuwania elementów graficznych do publikacji użytkowników, jeżeli jest to, potrzebne do publikacji takiej treści na stronie głównej lub innych stronach Serwisu lub w subdomenach i domenach, których właścicielem lub administratorem jest Administrator. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmiany tytułu publikacji, jeśli tytuł narusza zasady regulaminu lub jest to podyktowane wymogami technicznymi lub koniecznością właściwej promocji artykułu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że od momentu utworzenia profilu Administrator będzie uprawniony do wyświetlania na blogu, w niektórych obszarach bloga różnych treści takich jak między innymi reklamy, informacje handlowe wszelkiego rodzaju podmiotów, produktów lub usług – w zakresie, formie i terminach przez Administratora określonych.
 6. Materiały publikowane przez osoby wchodzące w skład redakcji, a publikowane w ramach ich blogów podlegają prawu prasowemu jak zwykłych materiałów dziennikarskich.
 7. Publikacja wpisów i materiałów w Serwisie może być ograniczona warunkami technicznymi Serwisu. 

Prawa autorskie

 1. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika zarejestrowanego jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody. 
 2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w Serwisie w przypadku wystąpienia roszczeń strony trzeciej, obciąża wyłącznie Użytkownika zarejestrowanego.
 3. Wykorzystywanie zawartości Serwisu przez użytkowników, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych, odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 4. Użytkownik zarejestrowany upoważnia Administratora do wykorzystywania zamieszczanych w Serwisie treści i innych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu w innych mediach i drukowanych publikacjach, a także do nieodpłatnej publikacji oraz kopiowania ich na użytek innych subdomen Serwisu i stron internetowych Administratora.
 5. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 6. Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie  wpisów na swoich Blogach i swoich komentarzy do celów promocji i reklamy Serwisu, jak również do rozpowszechniania w innych mediach. Licencja jest bezterminowa i niezależna od obecności bądź wygaśnięcia profilu użytkownika w Serwisie.

Odpowiedzialność Administratora

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub inne materiały zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie. Ponadto Administrator nie odpowiada w szczególności, za:

 1. podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych użytkownika,
 2. naruszenia przez użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
 3. przejściowe utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub spowodowane innymi okolicznościami, którym Administrator nie był w stanie przeciwdziałać, w szczególności tym także okolicznościom siły wyższej.
 4. szkody wyrządzone użytkownikom jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności,
 5. nierzetelne lub nieprawdziwe informacje opublikowane przez Użytkowników, ani za straty lub szkody poniesione przez jakikolwiek podmiot polegający na informacjach udostępnionych za pośrednictwem Serwisu lub wykorzystujący takie informacje,
 6. szkody wywołane przez osoby trzecie, którym Użytkownik udostępnił dane (login i hasło) umożliwiające zalogowanie się na jego konto.

Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres e-mail: info@mzdrowie.pl, przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub drogą pisemną na podany wyżej adres korespondencyjny Administratora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, zgłoszenie przez Użytkownika musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub konta użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta, w celu usunięcia zaistniałych problemów.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis w każdej chwili może zawiesić swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne, modernizacyjne lub innych. Administrator o przewidywanych sytuacjach w braku dostępności do Serwisu poinformuje Użytkowników zarejestrowanych.
 2. Wszystkie elementy graficzne, logotyp i nazwa Serwisu, rozwiązania techniczne, inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo wyraźnie nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej w przedmiocie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej należnych twórcom Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w Serwisie. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.mZdrowie.pl.pl, tj. w dniu 01.04.2019.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.